PAST FASHION

06.10.2015 14:56

V nedeľu sme sa vybrali do Múzea ázijských civilizácií. Z okna múzea sú vidieť moderné vysoké mrakodrapy. Nádherná stará budova z roku 1865, ktorá bola pôvodne súdom, tu krásne koexistuje s modernou architektúrou. Vnútri sa skrývajú nádherné veci.  

On Sunday we went to the Asian Civilizations Museum. From the window of the museum is possible  to see the modern skyscrapers. Beautiful old building from 1865, which was originally a court,  beautifuly coexists with the modern architecture. Inside are hiding wonderful things.

Vždy ma bavilo sledovať čo je nové v móde. Nemenej zaujímavé je čo ľudia nosili v minulosti. V múzeu je možné vidieť, okrem iných vecí, oblečenie, šperky a rôzne ozdoby. Prekrásne veci vyrobené s veľkou remeselnou zručnosťou. Fascinujúce aj po storočiach.

I am always amused to watch what's new in fashion. Also is interesting what people wore in the past. In the museum is possible to see, among other things, clothing, jewelry and various ornaments. Beautiful things made with great craftsmanship. Fascinating even after centuries.

Krásny príklad je čínske „Dračie rúcho“ z vyšívaného hodvábu, ktorý nosil princ tretieho alebo štvrtého stupňa dynastie Qing (1796-1820). Výšivka znázorňuje drakov sediacich na oblakoch. Drak je znakom cisárskej autority. Iba cisár a členovia jeho najbližšej rodiny mohli nosiť na oblečení tento znak.

A beautiful example is the Chinese "dragon robe" from embroidered silk, worn by Prince third or fourth degree of the Qing Dynasty (1796-1820). It features dragons set on landscape of clouds. The dragon is a sign of imperial authority. Only the emperor and members of his close family to wear the clothes that character.

 

Javanskí zlatí umeleckí kováči vyrábali šperky a rôzne ozdoby. Na ukážkach ich práce z takzvaného indicko-javanského alebo klasického obdobia (9 – 14. storočie) je vidieť vplyv indických symbolov.

Javanese Gold Art blacksmiths produce various jewelry and ornaments. On the examples of their work from the so-called Indo-Javanese or classical period (9 - 14th century) is visible influence of Indian symbols.

A je toho omnoho viac. Inšpiratívne, čo myslíte?

And there's much more. Inspiring, what do you think?