TOMORROW IS DAY TOO

05.02.2015 13:16

Poznáte to, keď máte pred sebou nejakú úlohu, povinnosť proste niečo čo musíte urobiť  a robíte všetko iné, len nie to čo máte? Takže namiesto čítania pracovných inzerátov a hľadania  agentúr som vyprala kopu prádla, umyla riad, vyleštila nábytok, umyla podlahu, preukladala si veci v zásuvkách, urobila si ďalšiu kávičku, čítala blogy, ktoré ma bavia a objavila pár nových.

Dnes ma najviac zaujal blog The Style Crone a jeho autorka Judith kvoli jej vášni pre klobúky a pokrývky hlavy vobec. Sama som klobúky niekedy veľmi rada nosila. Potom zase prestala – veď koľko ľudí v klobúku dnes vidíte na uliciach. Ale teraz, keď už toľko neriešim čo na to ostatní ľudia, sa znovu k nim vraciam. Zúčastnila som sa aj jej link-up.

Takže teraz hurá do hľadania práce!

P.S.: … ale ešte predtým si urobím ďalšiu kávičku, umyjem okná, odpíšem na emaily, napíšem román, naučím sa portugalsky, skontrolujem 27x facebook, zopakujem si mená všetkých transformerov,… veď ma určite ešte niečo medzitým napadne.o)

 

You'll know it when you have before you a task, duty just something you have to do and doing everything else but not what you have? So instead of reading job ads and search agencies, I washed the pile of laundry, washed dishes, shined furniture, washed the floor, replaced my stuff in drawers, did myself another cup of coffee, red blogs that I like and discovered a few new ones.

Today I found the most interesting the blog The Style Crone and his author Judith because of her passion for hats and headwear in general. I used to wear hats before. Then I stopped wear them - after all, how many people in the hat you see today on the streets. But now when I don´t care so much about other people opinion, I am again going back to them. I was part of hers link-up.

So now back to a job search!

PS: ... but before I´ll do another cup of coffee, wash windows, writte back the emails, write a novel, learn the Portuguese, I check 27x facebook, repeat the names of all transformer ... in the meantime I figure out some more activities.o)